U kan niet kunnen komen naar de groep sessie ? We kunnen u individueel begeleiden op afspraak.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens**

De persoon van wie u gegevens bijhoudt, heeft het recht om persoonsgegevens die hij heeft
verstrekt, te laten overdragen aan een andere verwerker. De gegevens moeten gratis worden
overgedragen, binnen een tijdspanne van een maand (verlengbaar met 2 maanden), in een
gestructureerde gangbare en leesbare vorm. Dit kan enkel voor gegevens die de betrokken persoon
heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling*

Elke persoon van wie u gegevens bijhoudt, heeft het recht om niet te worden onderworpen
aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming. Het recht geldt niet wanneer 1) de
besluitvorming nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren; 2) wettelijk is toegestaan;
3) gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming.

Recht van verzet

De persoon van wie u gegevens bijhoudt, heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde
redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst). Wanneer gegevens worden
verzameld met het oog op direct marketing, dan kan de betrokken persoon zich kosteloos en zonder verantwoording verzetten tegende verwerking van zijn gegevens. U moet de
betrokken persoon in elk geval informeren over zijn recht op verzet en het uitdrukkelijk vermelden in de privacy policy.

Recht van inzage*

De persoon van wie u gegevens bijhoudt, heeft het recht om bepaalde gegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over heel
wat zaken. U moet ook een gratis kopie verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens binnen de maand (verlengbaar met 2 maanden).

Recht op correctie

De persoon van wie u gegevens bijhoudt, heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren. U moet binnen de
maand reageren (verlengbaar met 2 maanden). U moet ook derden aan wie deze gegevens
werden bezorgd, hierover informeren en aan de betrokkene meedelen aan welke derden de persoonsgegevens werden bezorgd.